VERHAAL ACHTER DE DEUR
11 juli, 2019

Mensen hebben veelal het idee dat ze een behoorlijke drempel over moeten stappen als ze contact opnemen met medewerkers van een deurwaarderskantoor. En dat geldt heus niet alleen voor schuldenaren.  Maar waar komt dat toch vandaan?  En is dat gevoel wel terecht? Om een beetje kou uit de lu...

Zegen of vloek?
22 juni, 2018

Een actieve samenwerking tussen een deurwaarder en schuldhulpverlenende instanties klinkt voor de buitenwereld vast heel paradoxaal. Het was echter een hele effectieve paradox en dat moet het ook weer worden. Was, want de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dreigen op dit vla...

Huurbemiddelingskosten betalen of toch niet?
09 maart, 2018

Meestal niet. Een huurbemiddelaar mag alleen kosten rekenen als een woningzoekende een opdracht geeft een kamer of woning te zoeken die geen deel uitmaakt van het eigen woningaanbod. Werkt een bemiddelaar (ook) voor de verhuurder dan mogen er geen kosten aan de woningzoekende worden berekend. Dat...

HOREN, ZIEN EN….SCHRIJVEN OFTEWEL DE DEURWAARDER CONSTATEERT
09 februari, 2018

Anders dan in het bekende gezegde met de drie aapjes gaat het er bij ons niet om om de andere kant op te kijken, maar juist om vast te leggen wat er gebeurt. Als een deurwaarder op verzoek iets vaststelt (hoort, ziet) en hij doet hier verslag van dan noemen we dit een proces- verbaal van constaterin...

EEN GOED BEGIN…
03 januari, 2018

Voor de één betekent een nieuw jaar een doorgaan met waar men mee bezig is geweest. Voor de ander betekent een nieuw jaar een frisse nieuwe start. Voor een ieder betekenen de maanden december en januari in ieder geval een periode waarin de balans wordt opgemaakt.   2017 H...

HUURTOESLAG TERUGBETALEN BIJ HUURACHTERSTAND, OF TOCH NIET?
19 april, 2017

De belastingdienst ziet toe op de juiste besteding van overheidsgelden. Zij controleren dus of dat de toeslag die zij uitkeren wordt gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is. De huurtoeslag is zo’n toeslag. Indien de huurtoeslag niet op juiste wijze wordt besteed dan bestaat er het risic...

Vertegenwoordiging door volmacht
27 maart, 2017

Wanneer iemand in naam van iemand anders afspraken maakt is er sprake van vertegenwoordiging. Als een partij niet namens zichzelf maar namens een ander zaken doet dan wordt niet partij juridisch niet gebonden maar degene die door die partij wordt vertegenwoordigd wel. De wet kent verschillende vorme...

Knikkende knieën?
20 februari, 2017

Mensen hebben veelal het idee dat ze een behoorlijke drempel over moeten stappen als ze bellen naar een deurwaarderskantoor. En dat geldt heus niet alleen voor schuldenaren.  Maar waar komt dat toch vandaan?  En is dat gevoel wel terecht? Om een beetje kou uit de lucht te nemen en een kijk...

Nieuwe regels of een gewijzigde uitleg?
10 februari, 2017

De regels waaraan incassobrieven die schuldeisers naar hun  consument schuldenaar sturen moeten voldoen zijn al een tijd onderwerp van discussie. Weliswaar zijn de wettelijke regels niet gewijzigd, maar de uitleg die rechters aan de wettelijke vereisten voor wat betreft de in de brief op te nem...

VERJARING, WAT IS DAT EIGENLIJK?
10 januari, 2017

Verjaring is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat een bepaalde vordering door verloop van tijd niet meer in rechte afdwingbaar is. Het is dus niet zo dat het recht op zich niet meer bestaat, het is alleen niet meer afdwingbaar. Deze vorm van verjaring wordt ook wel bevrijdende verjaring...

JAARAFSLUITING
22 december, 2016

Het einde van 2016 nadert, 2017 staat voor de deur.  Op vele fronten blikken we terug en kijken we vooruit. Het is de tijd van het jaar dat het opmaken van de balans niet alleen een boekhoudkundige aangelegenheid is. 2016            ...

NIEUWE EISEN WIKBRIEF
25 november, 2016

Zoals reeds bij u bekend is per 01 juli 2012 de Wet Incasso Kosten (hierna verder kort aangeduid als “WIK”) in werking getreden. Deze wet biedt meer zekerheid voor zowel de schuldeiser als de debiteur aangezien deze wet bepaalt wanneer u recht heeft op vergoeding van de incassokosten. Om...

BESLAG OP DE HUURTOESLAG, MAG DAT WEL?
31 oktober, 2016

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Als er een woning wordt gehuurd waarvoor in verhouding tot het inkomen veel huur wordt betaald dan kan er huurtoeslag worden aangevraagd.  Maar wat nu als er beslag op de huurtoeslag wordt gelegd. Dan kan de huur wellicht niet meer betaald wor...

HET RECHT VAN RECLAME, ANDERS DAN EEN “KOOPJE”
14 oktober, 2016

Om met succes geleverde zaken terug te halen dient een eigendomsvoorbehoud te zijn overeengekomen, maar heeft u dat niet gedaan dan kan het in de wet geregelde “recht van reclame” wellicht uitkomst bieden. Op basis hiervan kunt u uw zaken terugvorderen als de koper de koopprijs niet...

NIET BETAALD, DUS NOG VAN MIJ!!!
23 september, 2016

Het eigendomsvoorbehoud is een bijzonder krachtig middel in het debiteurenbeleid en kan ook in geval van faillissement van onschatbare waarde zijn.  Hetzelfde is het geval met het “recht van reclame” waarover in een volgende blog meer. Indien er zaken zijn geleverd onder eigendomsvo...

Als de huur van de bedrijfsruimte niet wordt betaald!
09 september, 2016

U zult niet de eerste verhuurder zijn maar ook zeker niet de laatste die niet op tijd de huur van zijn huurder ontvangt. In de meeste huurcontracten staat vermeld dat de huur iedere eerste van de maand bij vooruitbetaling aan de verhuurder voldaan dient te zijn maar in de praktijk wordt de huur pas...

Uw debiteur belandt in de Wsnp, wat betekent dat voor uw vordering?
30 augustus, 2016

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'. Als iemand problematische schulden heeft en een minnelijk traject geen soelaas biedt, kan diegene via de gemeente een verzoek doen aan de rechtbank om toegelaten te worden tot de Wsnp. Degenen die toegelaten worden tot de Wsnp staan...

Wettelijke rente, wat is dat en vanaf wanneer heeft u er recht op?
12 juli, 2016

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom. Partijen kunnen in hun overeenkomst of algemene voorwaarden vastleggen dat bij te late betaling een vooraf vastgelegd rentepercentage verschuldigd word...

Vóórdat u uw vordering uit handen geeft!
27 juni, 2016

Uw factuur wordt niet (op tijd) voldaan, u heeft uw debiteur al eens vriendelijk aangeschreven met de vraag om alsnog tot betaling over te gaan  maar helaas wordt aan uw verzoek geen gehoor gegeven. Vervolgens heeft u geen tijd en/of geen zin om uw debiteur verder achter de broek aan te zitten...

Moet ik mijn huurder in gebreke stellen als de huur niet wordt betaald?
16 juni, 2016

Niets is zo vervelend als uw huurder de huur niet of niet op tijd betaalt. Regelmatig stuurt u aanmaningen/ ingebrekestellingen om toch betaling te krijgen, maar is dat eigenlijk wel nodig?   Geen ingebrekestelling nodig! Het antwoord is “nee”! De Hoge Raad heeft in haar...