HET RECHT VAN RECLAME, ANDERS DAN EEN “KOOPJE” 19-10-2016

HET RECHT VAN RECLAME, ANDERS DAN EEN “KOOPJE”

Om met succes geleverde zaken terug te halen dient een eigendomsvoorbehoud te zijn overeengekomen, maar heeft u dat niet gedaan dan kan het in de wet geregelde “recht van reclame” wellicht uitkomst bieden. Op basis hiervan kunt u uw zaken terugvorderen als de koper de koopprijs niet (geheel) heeft voldaan. U roept het recht van reclame in door een (aangetekende) brief te sturen naar uw klant of indien deze failliet is gegaan naar diens curator. Hierin geeft u gespecificeerd aan welke zaken u terugvordert vanwege het niet nakomen van de betalingsverplichtingen.

Voorwaarden

In tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud is het recht van reclame een wettelijk recht. Het is geregeld in artikel 7:39

van het Burgerlijk Wetboek. Het hoeft daarom niet contractueel te worden bedongen. Aan de mogelijkheid tot het inroepen van het “recht van reclame” zijn de volgende voorwaarden verbonden.

Het moet gaan om door u geleverde roerende zaken.

De door u geleverde roerende zaken dienen nog aanwezig te zijn bij uw koper. In originele staat en individualiseerbaar.

De koopprijs moet nog niet (volledig) zijn betaald waarmee u de bevoegdheid heeft om de koop te ontbinden (er dient dus sprake te zijn van een tekortkoming zijdens de wederpartij/ koper)

U dient het recht van reclame schriftelijk in te roepen binnen de in artikel 7:44 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijnen. De bevoegdheid om dit recht in te roepen vervalt namelijk wanneer:
-   zowel 6 weken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden; 

-   als in ieder geval 60 dagen zijn verstreken, te rekenen vanaf de dag dat de geleverde zaken door of namens de koper is opgeslagen.

De beperking van de tijd waarbinnen u het recht van reclame kunt inroepen is ten opzichte van het eigendomsvoorbehoud een groot nadeel. Wanneer u met succes een beroep doet op het recht van reclame dan krijgt u de geleverde goederen weer terug en wordt u weer de eigenaar van deze goederen. Dat is anders dan bij een contractueel bedongen eigendomsvoorbehoud waarbij het eigendom in de tussentijd niet werd verloren.

Hoe roept u het recht van reclame in?
Er dient een aangetekende brief naar de koper (of in geval van faillissement naar diens curator) te worden gestuurd waarin duidelijk wordt aangeven welke zaken u terugvordert vanwege het niet nakomen van de betalingsverplichtingen.

Recht van reclame en faillissement

Het recht van reclame betreft een sterk recht waarop u zich kunt beroepen in het geval uw koper failleert en mits aan de voorwaarden is voldaan. U hoeft met de curator immers geen discussie te voeren over de al dan niet toepasselijkheid van uw  voorwaarden waarin u een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen .  Het recht van reclame is tenslotte bij wet geregeld.  Mits aan alle vereisten is voldaan zal de curator zal een beroep hierop altijd honoreren.

Te goeder trouw

Indien u door u geleverde zaken terugvordert met een beroep op het overeengekomen eigendomsvoorbehoud of met een beroep op het “recht van reclame” dan kan het toch zo zijn dat het niets uithaalt.  Dat kan het geval zijn indien de geleverde zaken niet meer bij de gefailleerde aanwezig zijn. De curator is dan weliswaar bereid om de door u geleverde zaken terug te geven maar kan de zaken niet vinden.

Stel u weet  waar de zaken staan opgeslagen en u heeft de curator naar die opslagplaats verwezen. De eigenaar van de opslagplaats stelt vervolgens dat hij de zaken heeft gekocht van de failliet.  Het is dan de vraag of dat de koper te goeder trouw was ten tijde van de koop.

Indien de failliet het, met een bevriende relatie, op een akkoordje heeft gegooid en bewust de geleverde zaken bij die relatie heeft ondergebracht om terugvorderingsacties te doorkruisen dan kan de curator dit  “akkoordje” vernietigen met een beroep op de zogeheten actio pauliana (waarover in een volgend blog meer informatie).

U krijgt dan alsnog uw eigendommen terug van de curator al kan het zijn dat u hier langere tijd op zult moeten wachten.

Indien de koper echter van niets wist dan wordt deze beschermd door de goede trouw en heeft u alsnog het nakijken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan  contact met ons op.

Overige artikelen