Moet ik mijn huurder in gebreke stellen als de huur niet wordt betaald? 16-06-2016

Moet ik mijn huurder in gebreke stellen als de huur niet wordt betaald?

Niets is zo vervelend als uw huurder de huur niet of niet op tijd betaalt. Regelmatig stuurt u aanmaningen/ ingebrekestellingen om toch betaling te krijgen, maar is dat eigenlijk wel nodig?

 

Geen ingebrekestelling nodig!

Het antwoord is “nee”!

De Hoge Raad heeft in haar arrest  Schwarz/Gnjatovic NJ 2003, 255 bepaald dat de datum waartegen de huur betaald moet worden een fatale termijn is waarbij het verzuim automatisch intreedt zonder voorafgaande ingebrekestelling (aanmaning), tenzij de betalingstermijn een andere strekking heeft.

De huurder hoeft dus niet eerst herinnerd te worden aan zijn huurachterstand. Zonder dat u uw huurder heeft aangemaand kunt u bij een huurachterstand van drie maanden of meer een procedure opstarten waarbij u naast betaling van de achterstallige huren tevens de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde object kunt vorderen. Toekomstige huurtermijnen kunnen eveneens worden meegenomen.

Kosteloze aanmaning

Let op! Indien u verhuurt aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn/ haar beroep of bedrijf dan dient u wel een zogeheten WIK-brief (oftewel kosteloze aanmaning) te sturen. In deze brief dient u uw huurder nog 14 dagen de tijd te geven om zonder buitengerechtelijke kosten de huurschuld te voldoen. In deze brief dient u uw huurder er ook van op de hoogte te brengen welke buitengerechtelijke kosten er verschuldigd worden indien een bevrijdende betaling binnen die 14 dagen uitblijft. U dient het exacte bedrag aan kosten te vermelden. Verwijzing naar een overzicht met incassokosten is derhalve niet voldoende. Op onze site kunt u het op uw vordering toepasselijke incassotarief berekenen.

Deze WIK-brief dient verzonden te worden om in de procedure succesvol een beroep te doen op vergoeding van de door u gemaakte buitengerechtelijke kosten. Een voorbeeld van deze WIK-brief is te vinden op onze website.

 

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op.

Overige artikelen