NIET BETAALD, DUS NOG VAN MIJ!!! 19-10-2016

NIET BETAALD, DUS NOG VAN MIJ!!!

Het eigendomsvoorbehoud is een bijzonder krachtig middel in het debiteurenbeleid en kan ook in geval van faillissement van onschatbare waarde zijn.  Hetzelfde is het geval met het “recht van reclame” waarover in een volgende blog meer. Indien er zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud blijft de leverancier  juridisch eigenaar van de geleverde producten totdat de koopprijs volledig is betaald. Hierdoor heeft de leverancier het recht om de producten terug te halen indien er niet wordt betaald en dat kan zelfs indien de koper failliet gaat.

Eigendomsvoorbehoud

Er kan succesvol een beroep op een eigendomsvoorbehoud worden gemaakt indien er is voldaan aan de volgende voorwaarden 

het eigendomsvoorbehoud schriftelijk is overeengekomen. Een eigendomsvoorbehoud dient onderdeel te zijn van de schriftelijke overeenkomst en/of dient te worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Het is dan wel van belang dat de voorwaarden van toepassing worden verklaard op de gesloten overeenkomst en vanaf het aangaan van de overeenkomst onder de aandacht zijn gebracht van uw contractuele wederpartij. De voorwaarden dienen als het ware onlosmakelijk met de gesloten overeenkomst verbonden te zijn. Enkel op deze manier wordt een discussie over de toepasselijkheid van de voorwaarden achteraf voorkomen en juist dat is belangrijk omdat daar veelal het eigendomsvoorbehoud in staat vermeld. Dus de regel is “tijdig en aantoonbaar verstrekken ter voorkoming van discussie”;

de leveranties moeten bestaan uit roerende zaken. Ten aanzien van verleende diensten kan geen eigendomsvoorbehoud worden gemaakt;

de geleverde producten moeten bepaalbaar/ identificeerbaar zijn. Het moet duidelijk zijn ten aanzien van welke geleverde producten het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen.Dit is niet meer mogelijk als de geleverde producten zijn vermengd met identieke andere producten. Dat is het geval indien u veevoer heeft geleverd en de door u geleverde partij is opgeslagen in een schuur met identiek veevoer;

de geleverde producten mogen nog niet verwerkt zijn in, of bevestigd zijn aan andere producten (die niet van de leverancier afkomstig zijn). Dat is het geval wanneer bijvoorbeeld geleverde appels zijn verwerkt in een fruitsalade, of geleverde zadels door de koper zijn bevestigd op zijn fietsen;

de geleverde producten mogen nog niet zijn bewerkt tot een nieuw product. Dat is het geval wanneer er bijvoorbeeld wol is geleverd en de koper heeft er een trui van gemaakt.

Beperkt eigendomsvoorbehoud

Een beperkt eigendomsvoorbehoud is een voorbehoud dat we het meeste tegenkomen. Er wordt dan overeengekomen dat de eigendom pas overgaat op de koper zodra deze de geleverde zaken heeft betaald. Wordt er niet betaald dan kunt u dus uw spullen terughalen met een beroep op het overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Er bestaat echter ook een uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Deze biedt extra zekerheid.

Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

Gaat uw klant failliet dan kunt u met een beroep op het overeengekomen uitgebreid eigendomsvoorbehoud  ook door u geleverde zaken terughalen die al wel betaald zijn. Deze zaken mogen dan worden teruggehaald ook al gaat de onbetaald gelaten factuur over andere producten. Het uitgebreide eigendomsvoorbehoud vergroot dus de mogelijkheden van de leverancier om (een deel van) de vordering veilig te stellen.

Praktijkvoorbeeld
Een bedrijf levert gereedschapskisten en 2 maanden later een grote partij schroeven aan een klant. De schroeven worden gebruikt voor de bouw van een huis, de gereedschapskisten staan in de opslag bij de klant. De gereedschapskisten zijn betaald, maar betaling van de partij schroeven blijft uit. De leverancier kan op grond van het uitgebreid eigendomsvoorbehoud de gereedschapskisten terughalen tot de hoogte van het openstaande factuurbedrag.

Het eigendomsvoorbehoud en faillissement
Indien uw klant failliet gaat is het prettig als u succesvol een beroep kunt doen op een eigendomsvoorbehoud teneinde een zo groot mogelijk deel van uw vordering veilig te stellen en daardoor zo min mogelijk schade te lijden. De curator zal uw verzoek tot teruggave van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken honoreren als bewezen kan worden dat het eigendomsvoorbehoud daadwerkelijk is overeengekomen en aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan. In geval van een beperkt eigendomsvoorbehoud moeten dan de niet betaalde zaken bij de failliet nog wel aanwezig zijn (onderdeel uitmaken van de boedel). In geval van een uitgebreid eigendomsvoorbehoud moeten er in ieder geval nog door u geleverde zaken aanwezig zijn (al dan niet betaalde leveranties). Van belang is ook om te weten dat een curator niet actief voor u op zoek gaat naar uw eigendommen. Indien uw eigendommen dus niet bij de failliet aanwezig zijn maar u weet wel waar uw eigendommen naar toe zijn gebracht of staan opgeslagen dan is het raadzaam om de curator hier expliciet op te wijzen. De curator is immers doende met het afwikkelen van het faillissement en zal niet in de gelegenheid zijn om naar uw eigendommen te zoeken.

Wilt u weten hoe u een eigendomsvoorbehoud overeenkomt? Neemt u gerust contact met ons op.

Overige artikelen