NIEUWE EISEN WIKBRIEF 01-12-2016

NIEUWE EISEN WIKBRIEF

Zoals reeds bij u bekend is per 01 juli 2012 de Wet Incasso Kosten (hierna verder kort aangeduid als “WIK”) in werking getreden. Deze wet biedt meer zekerheid voor zowel de schuldeiser als de debiteur aangezien deze wet bepaalt wanneer u recht heeft op vergoeding van de incassokosten. Om succesvol aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de incassokosten stelt de WIK een aantal eisen waaraan in ieder geval uw laatste brief aan uw debiteur dient te voldoen. De strenge eisen in de WIK gelden alleen ten opzichte van debiteuren die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (uw “consument debiteuren”) en dus niet ten aanzien van zakelijke debiteuren.

Ontwikkelingen

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad (dit is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland) zich gebogen over de vraag wanneer er nu sprake is van een juiste toepassing van de eisen die zijn neergelegd in de WIK. Welke gevolgen heeft het antwoord van de Hoge Raad op de inhoud en de verzending van de “kosteloze aanmaning”/ de “WIKbrief”/ de “veertiendagenbrief”. Wij zullen hierna verder spreken van een WIKbrief.

Praktijkproblemen

In de WIK is voorgeschreven dat u aan uw debiteur een laatste termijn van 14 dagen moet geven waarbinnen deze nog kosteloos zijn/haar schuld aan u mag voldoen.

In de praktijk leverde de uitleg van de eis of er daadwerkelijk 14 dagen de tijd is gegeven de nodige problemen op. De lagere rechters hebben hierover al verschillende uitspraken gedaan die niet altijd met elkaar overeenstemden. Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord wanneer er is voldaan aan de eis van 14 dagen en

een vooralsnog bindende uitleg gegeven. De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor de inhoud van uw WIKbrief. We hebben de voorwaarden waaraan uw WIKbrief moet voldoen voor u op een rijtje gezet.

Aan welke voorwaarden moet uw WIKbrief voldoen?

  1. Aan uw debiteur die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dient in ieder geval een laatste schriftelijke aanmaning (een WIKbrief) te worden gestuurd waarin uw debiteur 14 dagen de tijd krijgt om de schuld zonder incassokosten te betalen.
  2. In de WIKbrief dient te staan dat die termijn van 14 dagen aanvangt 2 dagen na de verzenddatum die op uw brief staat. Alleen in dat geval heeft uw debiteur (na ontvangst) een volle 14 dagen de tijd gehad om kosteloos te betalen.
  3. In de aanmaning dient tevens te worden aangekondigd dat als de debiteur niet tijdig betaalt dat er incassokosten verschuldigd zijn. U dient de exacte hoogte van die incassokosten te vermelden. Een verwijzing naar enkel een staffel van de incassokosten werd eerder al niet meer als voldoende geoordeeld. U kunt de hoogte van de toepasselijke incassokosten uitrekenen via de incassokostencalculator die u kunt vinden op onze website http://seuren-vlies.nl/incassocalculator
  4. Indien uw vordering een huur-/leaseschuld betreft dient u in de WIKbrief ook te schrijven dat de schuld maandelijks hoger zal worden indien volgende huur-/leasetermijnen onbetaald worden gelaten. Daarbij moet u aangeven de de incassokosten ook zullen stijgen en met welk bedrag dat dan is. Dus ook de hoogte van de incassokosten per huur-/leasetermijn moet u vermelden.

Ons advies

U kunt uw WIKbrief het beste op een maandag of dinsdag verzenden. Omdat de 14 dagen termijn pas aanvangt na ontvangst van de brief wordt hiermee voorkomen dat de ontvangst gelegen zal zijn op een zondag, een maandag of een feestdag. U dient met dit laatste sowieso rekening te houden.

Om het u makkelijk te maken adviseren wij u de navolgende alinea’s op te nemen:

“Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag van € [vul hier het totale openstaande saldo in] alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen te betalen over te maken op onze bankrekening [vul hier uw bankrekeningnummer in] onder vermelding van uw klantnummer en factuurnummer(s).

De termijn van 14 dagen vangt aan twee dagen na de verzenddatum die bovenaan deze brief vermeld staat . Binnen deze periode kunt u uw schuld kosteloos betalen.

Blijft u met tijdige betaling in gebreke dan zijn wij genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. De hiermee gepaard gaande incassokosten komen conform het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” voor uw rekening. Deze kosten bedragen € [vul hier de incassokosten in, berekend over de gehele schuld].

Mocht betaling reeds plaats hebben gevonden dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.”

Indien uw vordering een huur-/leaseschuld betreft dan adviseren wij u voor de laatste zin de volgende tekst op te nemen.

"Omdat uw schuld een huurschuld (of leaseschuld) betreft dient u er rekening mee te houden dat het bedrag dat u aan incassokosten verschuldigd bent zal stijgen bij iedere huurtermijn die u onbetaald laat.

De door u verschuldigde kosten per iedere maand aan huur die u niet (op tijd) betaalt bedragen € [vul hier de incassokosten in, berekend over 1 huur-/ leasetermijn]."

Waarom is dit voor u belangrijk?

Indien u niet het risico wilt lopen dat uw vordering tot betaling van de incassokosten wordt afgewezen dient u ervoor te zorgen dat uw WIKbrief aan alle hiervoor genoemde vereisten voldoet.

Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij graag van u.

Overige artikelen