OP TIJD BETALEN?! 07-06-2016

OP TIJD BETALEN?!

Binnen welke termijn er gesproken kan worden over tijdige betaling is voor partijen niet altijd even duidelijk. En zelfs als het duidelijk lijkt, er staat bijvoorbeeld 14 dagen op de factuur, dan wil dat niet altijd zeggen dat deze 14 dagen terecht en/ of wettelijk correct op de betreffende factuur is gezet. Maar hoe zit het dan wel?

Voor consumenten

Voor consumenten geldt er geen wettelijke betalingstermijn. De termijn waarbinnen een consument dient te betalen is afhankelijk van hetgeen er is afgesproken tussen partijen bij het aangaan (!) van de overeenkomst. De betaaltermijn kan  zowel in de overeenkomst worden vermeld als in de algemene voorwaarden. In beiden kan tevens worden vermeld wat de gevolgen zijn indien er niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald. Dat is belangrijk omdat het kan zijn dat er direct een vergoeding van wettelijke rente verschuldigd is indien er te laat wordt betaald. Zelfs zonder dat de schuldeiser een brief heeft gestuurd waarin de schuldenaar op de te late betaling is gewezen. In een volgende blog over de wettelijke rente volgt hierover meer informatie. Wat er derhalve precies is afgesproken ten tijde van het aangaan van een overeenkomst is van essentieel belang.

Voor bedrijven en overheden

Voor bedrijven geldt er sedert 16 maart 2013 wel een wettelijke betalingstermijn. Op dat moment is een eerdere Europese richtlijn van 16 februari 2011 in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Deze wet beoogd een correcter betalingsgedrag tussen overheden en bedrijven en tussen bedrijven onderling. Als gevolg hiervan is artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (hierna verder “BW”) aangepast, artikel 6:119b BW toegevoegd en  artikel 6:96 BW gewijzigd. Voor 16 maart 2013 was enkel bepaald dat een betalingstermijn ‘niet onredelijk’ mocht zijn hetgeen voor velerlei interpretatie vatbaar was en dus voor de nodige juridische problemen zorgde.

Sedert 16 maart 2013 zijn de wettelijke betalingstermijnen voor bedrijven en overheden in de hiervoor genoemde artikelen terug te vinden. Wat zijn die termijnen nu precies?

Betalingstermijn bedrijven onderling

1. Als er contractueel geen betalingstermijn is overeengekomen dan is de wettelijke betalingstermijn:

  • 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgende op dag dat de factuur ontvangen is;
  • 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgende op de dag dat de prestatie is ontvangen, indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, of indien de schuldenaar de factuur ontvangt voordat hij de prestatie heeft ontvangen;
  • 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgende op de dag dat de schuldenaar de prestatie heeft aanvaard of beoordeeld indien de schuldenaar een termijn heeft bedongen waarbinnen hij de ontvangen prestatie kan aanvaarden dan wel kan beoordelen. Indien de schuldenaar zich niet binnen de hierover overeengekomen termijn uitspreekt over aanvaarding of beoordeling van de prestatie dan binnen 30 dagen nadat deze overeengekomen termijn is verstreken.

2. Maximaal 60 dagen indien dit bij overeenkomst tussen partijen expliciet is overeengekomen;

3. Langer dan 60 dagen indien dit bij overeenkomst tussen partijen expliciet is overeengekomen en kan worden aangetoond dat het voor geen van beiden partijen nadelig is.

Betalingstermijn bedrijven en overheden
Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen vrijwel niet kan worden afgeweken.

Twijfelt u over de toepasselijke en/ of door u gehanteerde betalingstermijn? Neem gerust contact op met een van onze juristen.

Overige artikelen