U HEEFT ALS WERKGEVER EEN LOONBESLAG ONTVANGEN.  WAT TE DOEN? 09-05-2016

U HEEFT ALS WERKGEVER EEN LOONBESLAG ONTVANGEN. WAT TE DOEN?

Uw medewerker heeft een schuld waarvoor een procedure is gevoerd en een vonnis is behaald door de schuldeiser. Het is ook mogelijk dat er door een daartoe bevoegd orgaan een dwangbevel is uitgevaardigd. Met het vonnis/ dwangbevel  in de hand komt de deurwaarder beslag op het door u uit te keren loon leggen. Vervolgens wordt er van u in ene van alles verwacht.

Voordat er beslag op het loon wordt gelegd ontvangt u meestal eerst een brief waarin u wordt verzocht om informatie te verstrekken. De deurwaarder heeft dit nodig zodat op basis van de juiste gegevens beoordeeld kan worden of een beslag wel zinvol is. Het is dan ook belangrijk dat u de gevraagde informatie verstrekt. Daar waar nodig dient u zelfs bewijsstukken te overleggen. Indien uw werknemer bijvoorbeeld een variabel loon van u ontvangt dient u 3 loonstrookjes mee te sturen ter verduidelijking. 

Wat te doen?

Nadat er beslag op het inkomen van uw werknemer is gelegd dient u de aan het beslagexploot gehechte “verklaring derdenbeslag” binnen 4 weken ingevuld aan de deurwaarder te retourneren. U ontvangt van de deurwaarder daarna een bevestiging van ontvangst van uw verklaring. In deze bevestiging treft u tevens een opgave aan van de schuld waarvoor het beslag is gelegd (op dat moment), de toepasselijke beslagvrije voet alsmede een bankrekening waarop u gelden die de beslagvrije voet overstijgen dient af te dragen.


Wat houdt een beslagvrije voet in?

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u aan uw werknemer dient over te maken. Het deel van het loon dat deze beslagvrije voet overstijgt valt onder het beslag en dient u aan de deurwaarder af te dragen. Op vakantiegelden, bonussen, provisies is er geen beslagvrije voet van toepassing. Die gelden vallen derhalve volledig onder het beslag en dient u in het geheel aan de deurwaarder af te dragen. Op de hiervoor genoemde gang van zaken zijn vele uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn allemaal afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden.

Een paar voorbeelden van  mogelijke uitzonderingen:

Er ligt al een beslag op het loon: U vermeldt dit in de “verklaring derdenbeslag”. U vermeldt tevens door welke deurwaarder het eerste beslag is gelegd. U draagt vervolgens alle gelden gelegen boven de beslagvrije voet af aan de deurwaarder die het eerste beslag heeft gelegd. Die deurwaarder regelt de afwikkeling van het beslag met de andere deurwaarders.
U dient gelden in te houden voor het zorginstituut: U vermeldt dit in de “verklaring derdenbeslag”. De deurwaarder zal met de vaststelling van de beslagvrije voet hiermee rekening houden. U draagt wederom alle gelden gelegen boven de beslagvrije voet af aan de deurwaarder. Van de beslagvrije voet draagt u voorts de inhouding aan het Zorginstituut af en het daarna resterende bedrag betaalt u aan uw werknemer.
Er ligt al een beslag op het loon ten aanzien van een preferente schuld: U vermeldt dit in de “verklaring derdenbeslag”. Gebeurt dit gaandeweg de afwikkeling van het beslag dan bericht u de deurwaarder die het eerste beslag heeft gelegd hierover. Een preferente schuld dient met voorrang te worden afgelost. In dit geval draagt u alle gelden gelegen boven de beslagvrije voet af aan de deurwaarder/ instantie die voor deze preferente schuld beslag heeft gelegd.

Bent u een werkgever en heeft u een loonbeslag ten laste van één van uw werknemers ontvangen, dan bent u met bovenstaande informatie wellicht al geholpen.

Beslaglegging en de afwikkeling ervan betreft echter een ingewikkelde materie. Schroom derhalve niet om uw vragen hierover aan de deurwaarder voor te leggen. De deurwaarder helpt u hierbij graag.

Overige artikelen