Uw debiteur belandt in de Wsnp, wat betekent dat voor uw vordering? 30-08-2016

Uw debiteur belandt in de Wsnp, wat betekent dat voor uw vordering?

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'. Als iemand problematische schulden heeft en een minnelijk traject geen soelaas biedt, kan diegene via de gemeente een verzoek doen aan de rechtbank om toegelaten te worden tot de Wsnp. Degenen die toegelaten worden tot de Wsnp staan geregistreerd in het insolventieregister. Dat register kan geraadpleegd worden via de website van de Rechtspraak

U, als schuldeiser, kunt helaas niets doen tegen een uitgesproken Wsnp. Er rest u niets anders dan uw vordering ter verificatie in te dienen bij de door de rechter aangewezen bewindvoerder.

Wat zijn de gevolgen van de toepassing van de Wsnp?

Tijdens het schuldsaneringstraject beheert een bewindvoerder de boedel (goederen en geld) van de debiteur. De bewindvoerder bepaalt het “vrij te laten bedrag”. Dat is het bedrag dat de debiteur mag houden om de vaste lasten te betalen, zoals bijvoorbeeld huur en energie maar ook huishoudgeld. Het bedrag dat overblijft wordt op de boedelrekening gezet. Hiervan worden de schuldeisers betaald.

Zolang het wettelijk schuldsaneringstraject loopt ontvangt u geen betaling van uw vordering en kan er in beginsel geen beslag worden gelegd. Als er al beslag ligt vervalt dat meestal op het moment dat de toepassing van de wsnp wordt uitgesproken.

Het kan wel zo zijn dat er gedurende de looptijd van het Wsnp-traject een voorstel wordt gedaan om tot een minnelijke oplossing te komen. U kunt hiermee instemmen of weigeren. Stemt u niet in met het voorstel, dan kan de rechter u in bepaalde gevallen alsnog verplichten medewerking te verlenen. In dat geval is er sprake van een dwangakkoord.

Als de Wsnp eindigt, meestal na 3 jaar, en de debiteur heeft zich aan de regels gehouden, dan wordt er een zogenaamde “schone lei” verleend. Met schone lei wordt bedoeld dat, behoudens het bedrag dat de bewindvoerder uitkeert, de debiteur niet meer kan worden gehouden tot betaling van het restant van de ter verificatie ingediende schuld.

In een aantal gevallen wordt er dus een percentage van uw vordering voldaan. Het deel van uw vordering dat niet voldaan wordt, kan dan niet meer worden verhaald op de debiteur.

Heeft de debiteur zich niet aan de regels gehouden dan wordt er geen schone lei verleend. U kunt uw debiteur dan nog wel aanspreken tot betaling van uw (volledige) vordering.

Conclusie

De wettelijke schuldsanering is een traject dat tot doel heeft om iemand met problematische schulden de kans te geven na drie jaar weer met een schone financiële lei te beginnen. Nadat de schone lei is verleend, kunt u het niet betaalde deel van uw vordering niet meer innen. Is er geen schone lei verleend, dan kunt u weer aanspraak maken op betaling van de volledige vordering.

Neemt u gerust contact met ons op indien u over het hiervoor genoemde vragen heeft.

Overige artikelen