VERJARING, WAT IS DAT EIGENLIJK? 10-01-2017

VERJARING, WAT IS DAT EIGENLIJK?

Verjaring is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat een bepaalde vordering door verloop van tijd niet meer in rechte afdwingbaar is. Het is dus niet zo dat het recht op zich niet meer bestaat, het is alleen niet meer afdwingbaar. Deze vorm van verjaring wordt ook wel bevrijdende verjaring genoemd en moet onderscheiden worden van de verkrijgende verjaring. In deze blog staan wij alleen stil bij het tenietgaan van rechtsvorderingen door verjaring, de bevrijdende verjaring.

Termijnen

In de wet zijn verschillende verjaringstermijnen te vinden.

De meest voorkomende termijn is 5 jaar. Het gaat hier om de volgende vorderingen:

  • vordering tot nakoming van een overeenkomst tot een geven of doen, zoals geldlening;
  • betaling van periodieke schulden, zoals huur en rente;
  • vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling;
  • vordering tot vergoeding van schade of betaling van een bedongen boete.

De verjaringstermijn vangt aan op het moment dat de vordering opeisbaar is. Voor de twee laatstgenoemde vorderingen geldt dat de termijn in gaat vanaf het moment dat zowel de schuldeiser als schuldenaar op de hoogte zijn van de vordering.

In geval van een consumentenkoop (een overeenkomst tussen een professionele verkoper en particulier) geldt slechts een verjaringstermijn van 2 jaar.

Stuiting van de verjaring

Omdat u niet wilt dat u enkel door verloop van tijd uw rechten kwijt raakt, is het belangrijk om op tijd in actie te komen en eventueel uw vordering veilig te stellen voor een langere periode dan de hiervoor genoemde 2 of 5 jaar. Dit kunt u doen door de verjaring te stuiten. Dit betekent dat er een actie moet worden genomen om de verjaringstermijn te onderbreken en te verlengen. Wanneer de verjaring is gestuit begint er weer een nieuwe verjaringstermijn. Verjaring kan op de volgende manieren worden gestuit:

door een daad van rechtsvervolging. Door het uitbrengen van een dagvaarding wordt er een gerechtelijke procedure gestart. Als de rechter in uw voordeel heeft beslist, verjaart uw vordering pas na verloop van 20 jaar (artikel 3:306 BW) na de datum waarop het vonnis is gewezen. Een vonnis kan dus gedurende 20 jaar ten uitvoer worden gelegd zonder dat u rechten verliest als gevolg van verjaring;

door een schriftelijke aanmaning of schriftelijk voorbehoud. Hieraan worden wel de nodige eisen gesteld. Zo moet er in de brief letterlijk staan dat het recht op nakoming ondubbelzinnig wordt voorbehouden.

In de rechtspraak wordt aan die zinsnede veel belang gehecht omdat het voor de schuldenaar absoluut duidelijk dient te zijn dat hij ook na het verstrijken van de (oorspronkelijke) verjaringstermijn er rekening mee moet houden dat hij tot betaling wordt aangesproken;

door erkenning van de schuldenaar. Het spreekt voor zich dat als de schuldenaar erkent (en dus weet) dat hij nog iets verschuldigd is, de vordering ook gestuit is.

Conclusie

Een vordering kan door verloop van tijd verjaren. Om te voorkomen dat een vordering verjaart dient u zelf tijdig actie te ondernemen. Het behalen van een vonnis is een effectief middel om u gedurende een langere periode het recht te geven uw vorderingen af te dwingen.

Heeft u vragen over de verjaring van een vordering, de stuiting van een verjaringstermijn, of wilt u een vonnis behalen? Neemt u gerust contact met ons op.

Overige artikelen