Vóórdat u uw vordering uit handen geeft! 27-06-2016

Vóórdat u uw vordering uit handen geeft!

Uw factuur wordt niet (op tijd) voldaan, u heeft uw debiteur al eens vriendelijk aangeschreven met de vraag om alsnog tot betaling over te gaan  maar helaas wordt aan uw verzoek geen gehoor gegeven. Vervolgens heeft u geen tijd en/of geen zin om uw debiteur verder achter de broek aan te zitten maar u wilt wel graag hetgeen u toekomt ontvangen. U overweegt derhalve om uw vordering uit handen te geven teneinde deze te gelden te maken. Welke maatregelen dient u eerst zelf te ondernemen,  althans welke maatregelen mogen er van u worden verwacht,  alvorens u de stap naar een deurwaarder kunt zetten zonder reeds bij voorbaat een kostenrisico te lopen?.

 

Verzenden van een WIK brief.

In de praktijk (los van de vraag of zulks altijd noodzakelijk is) stuurt u uw klant veelal een herinnering/aanmaning  (dit klinkt nog vriendelijk), doorgaans gevolgd door een (serieuzer klinkende)  ingebrekestelling indien uw klant niet tijdig  betaalt.  Sinds de invoering van de Wet Incasso Kosten in juli 2012 verdient de aanmaningen die u stuurt naar een klant die niet handelt in de uitoefening van zijn/ haar beroep of bedrijf (hierna verder “consument debiteur”) extra aandacht.

Wilt u niet het risico lopen dat de kosten die met de inning van uw vordering gepaard gaan in rechte worden afgewezen dient u aan uw consument debiteur een kosteloze aanmaning (ook wel WIK brief genoemd) als bedoeld bij wet ( artikel 6:96 lid 6 BW) te sturen. Doet u dat niet dan blijven de zogeheten buitengerechtelijke kosten voor uw rekening. In deze Wikbrief dient u uw consument debiteur een termijn van 14 dagen te geven waarbinnen er kosteloos alsnog bevrijdend kan worden betaald. U dient te vermelden dat deze termijn pas gaat lopen op de dag na de datum waarop u de brief heeft geschreven en heeft verzonden. Tevens dient u in de brief al te waarschuwen voor de kosten die uw klant verschuldigd zal zijn indien hij/ zij niet binnen die termijn betaalt. U dient het bedrag dat aan kosten verschuldigd zal zijn daadwerkelijk te noemen. U kunt de kosten eenvoudig berekenen via de incassokostencalculator op onze site.

 

Met wie heeft u zaken gedaan?

Heeft u zelf de hiervoor genoemde incasso werkzaamheden verricht en heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid dat kunt u uw zaak uit handen geven. 

Hoewel het een open deur lijkt, is het wel van belang om te weten met wie u precies zaken heeft gedaan en wie u tot betaling van uw facturen kunt aanspreken. Niet zelden betreft dit, nadat een vordering uit handen is gegeven, een puzzel. Wilt u niet het risico lopen dat uw incassogemachtigde u bericht dat uw debiteur onvindbaar is doet u er verstandig aan de volgende zaken ten tijde van het aangaan van een overeenkomst te verifiëren en te noteren.

Van een zakelijke klant dient u te allen tijde de registratie bij de Kamer van Koophandel te controleren. Op die manier komt u niet alleen meer over uw contractuele wederpartij te weten, maar zo ontdekt u tevens of dat degene die u tegenover u heeft ook bevoegd is om uw zakelijke klant te vertegenwoordigen en dus ook juridisch te binden.

Van een consument klant doet u er verstandig aan om alle voornamen, achternaam, geboortedatum en adresgegevens te noteren. Met deze gegevens kan een deurwaarder uw debiteur eenvoudig traceren.

Let op! Het is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens indien u bij het aangaan van een overeenkomst een kopie van het legitimatiebewijs maakt. Hier staan namelijk gegevens op die u op dat moment niet nodig heeft. Uw debiteur kan dit (terecht) weigeren. Verder geldt natuurlijk wel dat hoe meer informatie u over uw debiteur vastlegt, hoe minder u in een welles/nietes discussie terecht komt waar het aankomt op de vraag of dat u wel de juiste (rechts)persoon tot betaling aanspreekt.

 

Hoe schakelt u ons in?

U kunt uw incasso opdracht online aan ons verstrekken, maar u kunt ook de betreffende incasso facturen op andere wijze aan ons versturen voorzien van een opdrachtbrief.  Wij ontvangen dan tevens graag van u kopieën van een eventuele ondertekende overeenkomst, de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden en informatie ten aanzien van een eventuele eerdere getroffen betalingsregeling.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw debiteur niet wil betalen omdat hij/ zij het niet eens is met uw vordering. Indien daar correspondentie over is dan zien wij de kopieën daarvan ook graag van u tegemoet. Wij zullen alle informatie verwerken in de brieven die wij naar uw debiteur sturen.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen dan kunt u ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Overige artikelen